Samarbeid skole/vitensenter

Forskning på skolebesøk i museum og vitensenter har i hovedsak fokusert på tre punkter:

  • Kognitivt, affektivt og sosialt læringsutbytte til elevene fra et vitensenterbesøk
  • Strukturen på skolebesøk med forarbeid, underveis –og etterarbeid
  • Hvordan ulike undervisningsopplegg på vitensenteret påvirker elevers læring

Frem til 1990-tallet var det en stor kontrast mellom læring i skolen og læring utenfor skolen(DeWitt & Storksdieck 2008). I senere tid har læring utenfor skolen fått en høyere status ved at en har anerkjent det positive og unike læringsutbyttet som tilbud utenfor skolen kan gi, særlig på det affektive og sosiale området (Anderson, Kisiel, & Storksdieck, 2006; Storksdieck, Werner, & Kaul, 2006). I tillegg kan andre læringsarenaer utvide det kognitive læringsutbyttet fra fokuset på begreper og fakta til også å inkludere prosesskunnskap, bevisstgjøring rundt livslang læring og en autentisk kontekst (Braund og Reiss, 2006; Storksdieck, Robbins, & Kreisman, 2007, DeWitt & Storksdieck 2008). Derfor blir ikke lenger læring utenfor klasserommet sett på som bare et tillegg til læring i klasserommet, men som et viktig bidrag til læringen som klasserommet ikke kan oppnå på egen hånd (Hofstein & Rosenfeld, 1996; Orion & Hofstein, 1994; Storksdieck, 2006; DeWitt & Storksdieck, 2008)

Ulike faktorer som påvirker læring fra skolebesøk på museum og vitensenter er identifisert som; hvordan skolebesøket er organisert og hvordans læringsopplegget er designet, frihetsgradene til elevene, elevene sine forkunnskaper, agendaen til læreren med besøket, læreren sin rolle under selve besøket, kvaliteten på for – og etterarbeidet i forbindelse med besøket (DeWitt & Storksdieck 2008, Griffin 1998, Griffin 2004). Disse faktorene er blitt videre studert i ulike sammenhenger. I norsk kontekst ble prosjektet “Museum og skole” gjennomført fra 2006-2009. Prosjektet la til rette for et samarbeid mellom museumsformidlere, lærere og Høgskolen i Oslo og Akershus (Frøyland & Langholm 2009, 2010). Målet med prosjektet var å utforske hvordan gode skolebesøk kan gjennomføres og hvilke læringsaktiviteter som vil være aktuelle. Den største utfordringen for museumsformidlerene var å lage meningsfulle opplegg for elevene. En annen utfordring formilderene pekte på var det å få lærerene til å gjøre for –og etterarbeid med elevene i forbindelse med besøket (Frøyland & Langholm 2009). Museumsformidlerene og lærerene gikk så sammen om å lage et læringsprogram som både formidlerene og lærerene kunne stå inne for. Resultatet fra dette samarbeidet var at elevene ble mer motivert for besøket, lærerene deltok mer under besøket og opplegget hadde et sterkere fokus på det unike ved museum som læringsarena (Frøyland og Langholm, 2010).

I UtVite vil det være interessant å studere samarbeidet mellom vitensenter og skolen videre. Se potensielle problemstillinger til masteroppgaver for inspirasjon.