Problemstillinger til masteroppgaver

Inspirasjon til masteroppgaver

Under følger forslag til tema/spørsmål som kan være aktuelle masteroppgaver i UtVite organisert under «Vitensenter som læringsarena» og «Engasjement i realfag».

Vitensenter som læringsarena

Interaksjon med utstillingen
 • Hva er målet med installasjonen og hvordan treffer disse målene ulike aldersgrupper/engasjerer ulike besøkende?
 • Hvordan stimulerer utstillingen til sosial interaksjon? Hva er effekten av det? Hvordan kan en eventuelt oppnå dette?
 • Hvordan stimulerer installasjonen til utforskende læring og refleksjon hos de besøkende?
 • Hvordan kan utstillingene gjøres mer multimodale? Og hva er effekten av multimodalitet?
 • Hva fremmer/hemmer læringa til publikum i interaksjon med installasjonen?
 • Hvordan påvirker design av installasjoner motivasjon og læring – og hva slags læring oppmuntrer den til?
Skole/vitensenter samarbeid
 • Hva er mulige roller til et vitensenter i skolesammenheng?
 • Hva er hensiktsmessig for –og etterarbeid for lærer/elev i tilknytning til et vitensenterbesøk?
 • Hvordan kan skole/vitensenter bygge læringsopplegg som går på tvers av kontekster?
 • Hvordan blir utstillingene utnyttet i skolebesøket?
 • Hva er elevers/lærerens forventninger til et vitensenterbesøk på ulike alderstrinn?
 • Hvilken effekt har jevnlige besøk til vitensenter på elevene sitt engasjement/læringsutbytte i realfag?
 • Hvordan fungerer organiseringen av INSPIRIA sin skolemodell sett fra skoleledelsen, INSPIRIA, læreren og/eller elevene sin side?

 

Engasjement i realfag

Rekruttering til realfag
 • Hvilken rolle spiller vitensenteret i forhold til realfagsrekrutteringen?
 • Hvordan bidrar vitensenter til å øke ungdoms interesse, selvtillit og engasjement for realfag?
 • Hvem besøker vitensenter?
 • Hvem er de besøkende som ikke blir engasjert av vitensenterbesøk?
 • Hvilke sammenhenger finnes mellom opplevelsen av et vitenbesøk og bakgrunnen til den besøkende? (alder, kunnskapsnivå, kultur, kjønn, familiebakgrunn)
Ungdomsmedvirkning
 • Hvordan kan ungdom involveres i vitensenteret sitt arbeid for å oppnå engasjement i realfag?