Prosjekter

Kontroverser i vitensenter

Prosjektleder: Ingrid Eikeland

Prosjektperiode: august 2013 – august 2017

Deltakere: INSPIRIA Science Center

I dette prosjektet jobber vi sammen to forskere og fire vitensenteransatte om det å lage og gjennomføre et skoleprogram som fokuserer på et kontrovers. Kontroverser i realfaget er temaer som er dagsaktuelle, som ikke har to streker under svaret og der diskusjonene går på tvers av faggrensene (realfag, økonomi, samfunn, etikk osv). Å bruke kontroverser i en læringssamenheng er viktig da dette øver elevene på å delta i demokratiske prosesser gjennom å diskutere ulike sider av en sak. Det er også viktig at elevene får en forsåelse av kompleksiteten i ulike problemstillinger. Både evalueringsrapporten til Quin i 2006 og Persson et.al. i 2009 etterspør dagsaktuelle og kontroversielle tema i vitensenter. Studiet til Davidsson og Jakobsson (2007) dokumenterer et ønske fra ansatte og ledere på nordiske vitensentre om å presentere kontroversielle temaer. På den andre siden er det fortsatt et stort gap mellom ønsket og virkeligheten (Davidsson og Jakobsson, 2007). Det er fortsatt realfaglige fakta og hverdagsfenomener som er i hovedfokus på nordiske vitensentre.

Derfor jobbes det i dette Ph.D.-prosjektet tett sammen med vitensenteransatte om å lage og prøve ut et skoleprogram for å få en dypere forståelse av muligheter og utfordringer knyttet til kontroverser i vitensenter. Forskningsdesignet er design-based research, kombinert med ideer fra collaborative research og user engagement. På den ene siden har prosjektet som mål å utvikle praksis-basert kunnskap rundt formidlingen av kontroverser i vitensenter. På den andre siden har prosjektet som mål å studere prosessen rundt formidlerene sin endring i praksis mot inkluderingen av kontroveriselle tema.

Ungdomsmedvirkningsprosjekt

Prosjektleder: Dagny Stuedahl

Prosjektperiode: 28.08-2013 – 20.06.2014

Deltakere: INSPIRIA Science Center, Greåker Videregående skole

Et av fokusområdene i UtVite er å forske på rolla vitensenter har i forhold til å engasjere ungdom i realfag. Ungdomsmedvirkningsprosjektet ser på dette gjennom å involvere ungdom i et kvalitativt og brukermedvirkende studie basert på metoder fra aksjonsforsking (Cammarota & Fine 2008, Stuedahl & Smørdal 2011). Målet med prosjektet er å få en dypere forståelse av kompleksiteten i ungdoms aspirasjon og engasjement knyttet til vitensenter, og hvilken rolle vitensenter spiller i denne sammenhengen. Prosjektet har involvert elever fra science linja på Greåker Videregåande skole. Inspiria har allerede en partnerskapsavtale med denne linja i faget entreprenørskap. I dette faget har elevene gjennomført et prosjekt som fokuserer på hva Inspiria Science Center kan gjøre for å engasjere ungdom. Elevene har intervjuet og gjennomført spørreundersøkelser med til sammen 130 ungdommer fra ungdomsskole og videregående. Elevene har kommet fram til en rekke konkrete tiltak som kan gjøres for å etablere Inspiria som møteplass for ungdom. Et av tiltakene som foreslås er at vitensenter oppretter et ungdomsråd som integreres i organisasjon. Elevene har også utarbeidet en prosjektrapport der det presenteres ulike modeller for hvordan et ungdomsråd kan etableres og rollene det kan ha på senteret.

Gjennom dette prosjektet har Greåker-elevene fått innsikt i ungdommers motivasjon og interesse for realfag, og definert hvilke elementer i vitensenteropplevelsen som elevene foretrekker. Samtidig er dette prosjektet et eksempel på hvordan ungdom kan integreres som en viktig ressurs for å forme fremtiden til vitensentrene gjennom en brukermedvirkende modell (se f.eks. Koke & Dierking 2007, Zipsane 2007).

Kompetanseutvikling av vitensenteransatte

IMG_2257

Prosjektledere: Merethe Frøyland and Dagny Stuedahl

Prosjektperiode: 15.09-2013 – 31.12.2015

Deltakere: Videreutdanningen ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), Vitensenterforeningen, ansatte ved norske vitensentre

Videreutdanningskurset VU-PPU; Utforsking av vitensentre knytter seg diskusjonen om behovet for at vitensenteransatte skal utvikle et felles spåk og felles praksis I vitensentrene (Tran, 2007). I utgangspunktet kommer de vitensenteransatte fra ulike fagfelt, som f.eks. ingeniør, sykepleier, lærer, biolog osv. Det er derfor et ønske om å utvikle vitensenterdidaktikken til en egen profesjon. Dette videreutdanningskurset har et spesielt fokus på metoder og analytiske rammeverk for å drive med re-design av utstillingene på vitensenter.

I kurset har 18 deltakere fra 8 ulike vitensenter i Norge deltatt. Kurset er bygget rundt det å vurdere en utstilling gjennom å observere publikum, vurdert læringsutbyttet og komme med forslag til endringer med støtte i teori og praksis. Resultatet er at deltakerene leverer et skriftlig arbeid til vurdering og får til sammen 15 studiepoeng.

Våren 2015 starter et oppfølgingskurs til VU-PPU; Utforsking av vitensentre, i dette kurset vil det være fokus på å gjennomføre endringene som ble foreslått i det første kurset. Her er det også fokus på å utvikle en plan for felles endringspraksis på eget vitensenter. Dette gjøres ved å inkludere alle vitensenteransatte i utviklingsarbeidet for en felles praksis.